ภาพข่าวและกิจกรรม / ใบบอกข่าว

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการบริการวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง เทศบาลเมืองแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการบริการวิชาการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC) ระดับภาคตะวันออก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC) จังหวัดระยอง

กิจกรรม “สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย”