คณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
นางบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
นาวสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางฑิตยา เหมือนรักษา