บุคลากรสำนักบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : perapat@buu.ac.th, perapat@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ
E-mail : nawasit@buu.ac.th, nawasit@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 602
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
E-mail : nathapobs@buu.ac.th, nathapobs@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 603
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 604
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
E-mail : watcharapongs@buu.ac.th, sukeevong_11@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
จุฑารัตน์ ตำนานวัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : jutharat.buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th, buttri@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2288
ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ผู้บริหารในหน่วยงานพิเศษ

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะองค์กร (ศพอ.)

ดร.อัศวิน โชติพนัง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะองค์กร
E-mail : asawin.ch@buu.ac.th, asawin.ch@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : -

ศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายรัฐ (ศบน.)

ธรรมศักดิ์ สงกา
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายรัฐ
E-mail : thammasak.buu@gmail.com, knoss_@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ชินรัตน์ สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายรัฐ
E-mail : chinnarat.sa@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : buttri@buu.ac.th, buttri@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3810 2288

งานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน

วรรณวิภา หรูสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานงานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน
นักวิชาการศึกษา
E-mail : wanwipa@buu.ac.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3810 2288

งานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ

กฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : krissana@buu.ac.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3810 2288
ณัฐนนท์ จิรัฏฐ์วราภรณ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : nattanon.ch@buu.ac.th
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3810 2288
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : watcharapongs@buu.ac.th, sukeevong_11@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283

งานพัฒนาและบริหารการวิจัย

ธรรมศักดิ์ สงกา
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : thammasak.buu@gmail.com, knoss_@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
อัญชิษฐา คชสิงห์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : anchitthak@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ชินรัตน์ สังข์ทอง
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการตามนโยบายรัฐ
นักวิชาการศึกษา
E-mail : chinnarat.sa@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2283

งานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร

ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ปนัดดา นามจันทร์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : panatda_b27@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
พรนิภา อุพลเถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : pornnipa@buu.ac.th, koy.buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
สมศรี สงวนวงศ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
สกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : eiabuu25@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 508
มาริสา ใบกอเด็ม
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : eiabuu25@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 508
กนกวรรณ บุญเชิด
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : eiabuu25@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 508
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail : utud@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 604
ชุติมา สุวานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutimau@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 605
เฉลิมขวัญ ศิริมงคล
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail : chalermkhwan@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 605
ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail : kanittha@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 605
นฐพร ลัยรัตน์
บุคลากร
E-mail : nataporn@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 605
สันติ ดิษฐเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : santi.di@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 611
ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
นักวิจัย ชำนาญการ
E-mail : siriorn@buu.ac.th, siriorn2018@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 611
สำนักงานผู้อำนวยการ
สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail : surangrat@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 504

งานคลังและแผน

จีรนันท์ จินตนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : jeeranan@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 614
กุลจิรา วงษ์สุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : kunjira@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
สุภาวดี ชฏิลาลัย
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail : supawadee@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
ศิริพงษ์ ส่งเสริม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : sikipong@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296

งานบริหารงานทั่วไป

ฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : sisaipor@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
สายชล ธารโสธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : saychon@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
นวินดา อัศวพรรณราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : nawinda@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
ปาริชาติ เปรมเจริญ
นักวิชาการศึกษา
E-mail : parichart.pr@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
นันทวัน เทพกร
พนักงานบริการอัดสำเนา
E-mail : nantawant@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร 0 3810 2296

ศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : suphachai@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 505
มานิต คงสมจิตร
ช่างเทคนิค
E-mail : manit@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 505
กฤษณะ เหมือนใจ
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 505
นคร ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2700-3 ต่อ 505
พิชฎา สุดโสม
คนงาน