ปฏิทินการประชุมต่างๆ (แผนงานประจำปี)

** ปฏิทินต้องเปิดใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เท่านั้น


    ประชุมความเสี่ยง       ประชุม KM       ประชุมประกันคุณภาพ       ประชุมทำนุบำรุง
    ประชุมกรรมการบริหาร       ประชุมกรรมการประจำ       ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร       ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    กิจกรรมอื่นๆ