ทำเนียบผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ (มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน)
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
[มิ.ย. 2563]
E-mail : perapat@buu.ac.th, perapat@go.buu.ac.th
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ
[ม.ค. 2565]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
[มิ.ย.2563 - ธ.ค. 2564]
E-mail : nawasit@buu.ac.th
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
[ม.ค. 2565]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
[มิ.ย. 2563 - ธ.ค.2564]
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
[ม.ค. 2564- ธ.ค. 2564]
E-mail : nathapobs@buu.ac.th, nathapobs@go.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
[มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2564]
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ
[มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2564]
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
[ม.ค. 2564]
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
[มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563]
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[ม.ค. 2564]
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
[มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2563]
E-mail : utud@buu.ac.th
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
[ม.ค. 2565]
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
[ม.ค. 2565]
E-mail : sukeevong_11@hotmail.com
จุฑารัตน์ ตำนานวัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
[ม.ค. 2564]
E-mail : jutharat.buu@hotmail.com
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
[มิ.ย. 2563]
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
[ม.ค. 2564]
E-mail : buttri@buu.ac.th
ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
[มิ.ย. 2563]
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
[มิ.ย. 2563]
E-mail : surangrat@buu.ac.th
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
[มิ.ย. 2563]
E-mail : eiabuu25@gmail.com