ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา มีความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย
เอกสารบันทึกความร่วมมือ
บันทึกความร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สถาบันการศึกษาของรัฐ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพลเรือน กับ มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการแก่สังคม ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคตะวันออก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่าง คณะอัญมณี และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ม.แม่โจ้ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2555 เอกสารข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ ศูนย์บริการวิชาการ ม.ขอนแก่น สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
เอกสารข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย 37 หน่วยงาน ระหว่างปี 2555-2558 เอกสารบันทึกความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ระหว่างปี 2555-2559
เอกสารบันทึกความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ และสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ระหว่างปี 2555-2559 เอกสารบันทึกความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ว และสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ระหว่างปี 2558-2561
เอกสารบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับมูลนิธิสวัสดีไทย  
หน่วยงานความร่วมมือ
คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการต่างประเทศ
เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ในส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ มีดังนี้
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีดังนี้
กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีดังนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หน่วยงานความร่วมมือ เพิ่มเติม
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมธุรกิจพลังงาน
กรมสรรพสามิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมการปกครอง
สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
Japan International Cooperation Agency (JICA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม  
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา