คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันหรือสำนัก
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
นายเชิดเกียรติ อินทเสม
ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ดร.มนูศักดิ์ กลิ่นดี
พ.ต.อ. ดร.สมศักดิ์ เนียมเล็ก
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ประเภทรองผู้อำนวยการ
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายอุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
นายวัชรพงษ์ สุขีวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
นางสาวณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
นางบุตรี ดำริสถลมารค
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นางสาวสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นายสกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ
ประเภทพนักงานสนับสนุนวิชาการภายในสถาบันหรือสำนัก
นางกฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
นายธรรมศักดิ์ สงกา
นางสาวชุติมา สุวานิชย์