งานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานสำคัญ หน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต จึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ สำนักบริการวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน สำนักบริการวิชาการได้ดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้
 • 1. นโยบาย
  1. 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการบริหารสำนักบริการวิชาการที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  2. 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ
  3. 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ประจำของทุกคน
  4. 1.4 เปิดโอกาสให้หน่วยงาน และบุคลากรภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักบริการวิชาการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • 2. วัตถุประสงค์
เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาเผยแพร่สู่ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ชุมชน ให้สามารถร่วมเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ที่อยู่ในชุมชน และผู้ใช้บริการห้องพัก ห้องประชุม ได้รับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน การบริการที่มีคุณภาพของสำนักบริการวิชาการ
 • 3. มาตรการประกันคุณภาพของสำนักบริการวิชาการ
  1. 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
  2. 3.2 พัฒนางานที่ปฏิบัติทุกงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง
  3. 3.3 สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการที่พัก ห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ
  4. 3.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับธรรมชาติของสำนักบริการวิชาการ
  5. 3.5 เน้นให้บุคลากรของสำนักบริการวิชาการทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
 • 4. วิธีดำเนินการประกันคุณภาพ
  1. 4.1 ศึกษา และ ทำความเข้าใจ การประกันคุณภาพ
  2. 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
  3. 4.3 เลือกระบบคุณภาพมาใช้ในสำนักบริการวิชาการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมอาศัยแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยบูรพา
  4. 4.4 จัดทำคู่มือระบบการประกันคุณภาพของสำนักบริการวิชาการ
  5. 4.5 จัดทำเอกสารประกอบระบบคุณภาพ
  6. 4.6 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพสำหรับบุคลากรแต่ละคน แต่ละระดับ
  7. 4.7 สร้างระบบบันทึก และเก็บข้อมูลหลังจากลงมือปฏิบัติดำเนินการประกันคุณภาพ
  8. 4.8 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เมื่อพร้อมจะดำเนินการประเมิน
  9. 4.9 ดำเนินการประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  10. 4.10 แก้ไข ปรับปรุง หลังการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเองและคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา