Emoticons and comments by azerot Emoticons and comments by azerot

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young Public and Private Collaboration : YPC) จังหวัดตราด

March 30, 2023, 11:57 am

imageEmoticons and comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons and comments by azerot เอกสารเก่า

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการบริการวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง เทศบาลเมืองแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕
โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”

กิจกรรม
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons and comments by azerot
print this page Print