ข้อมูลทั่วไป งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

โครงสร้างฝ่าย

ภารกิจ

ภารกิจความรับผิดชอบของงาน ภายใต้ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ
 • 1. หน่วยพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์ และประเมินผล
  • 1.1 ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรทั่วไป (หมวดจัดหารายได้)
   • - ออกแบบหลักสูตรใหม่ที่หลากหลายตามความต้องการจัดฝึกอบรม (Training Needs Assessment) หรือตามสถานการณ์ปัจจุบัน
   • - พัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการและตรงตามเป้าหมายของลูกค้า
  • 1.2 วิเคราะห์ และประเมินผล
   • - วิเคราะห์ผลที่ได้จากการสำรวจข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ การติดตามผลสัมฤทธิ์ และงานวิจัยเชิงสถาบัน ฯลฯ เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ
   • - ออกแบบ รวบรวม ประมวลผล และติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
 • 2. หน่วยบริการให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรม
  • 2.1 บริการให้คำปรึกษา
   • ให้บริการคำปรึกษาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะกลุ่มให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีงบประมาณสนับสนุน (Inhouse Training และให้เปล่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ)
  • 2.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และฝึกอบรม (Training and Human Resource Development)
   • จัดกิจกรรม หลักสูตรเฉพาะกลุ่มตามสภาพปัญหาและความต้องการของลูกค้าด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและฝึกอบรม
  • 2.3 สร้างเครือข่าย และแสวงหาความร่วมมือกับกับหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) ในการจัดโครงการบริการวิชาการแบบไม่แสวงหาผลกำไร
 • 3. หน่วยสนับสนุนการฝึกอบรม
  • 3.1 ผลิตเอกสารและพัฒนาสื่อการฝึกอบรม
  • 3.2 ประสานจัดเตรียมอาหาร สถานที่ และยานพาหนะ
  • 3.3 รวบรวม และปรับปรุงฐานข้อมูลบริการวิชาการ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทรศัพท์ / โทรสาร 0 3810 2288