สมัครอบรมโครงการฝึกอบรมของสำนักบริการวิชาการแบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลสมัครอบรมโครงการ
* แสดงถึงข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก
วันที่ เดือน ปี (ค.ศ.)
สมัครอบรมโครงการต่างๆ
ชื่อโครงการ* ::
วันที่อบรม :: ค่าลงทะเบียน ::
ประเภทโครงการบริการวิชาการ ::
ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัทของท่าน
ชื่อหน่วยงาน* ::
ที่อยู่หน่วยงาน* ::
โทรศัพท์ (หน่วยงาน)* :: ผู้ประสานงาน* ::
ข้อมูลผู้สมัคร (สมัครพร้อมกันได้สูงสุด 10 คน)

จำนวนผู้สมัคร* :: คน

ลำดับที่ 1
คำนำหน้า* :: ชื่อ* :: นามสกุล* ::
มือถือ* :: ตำแหน่ง* :: วุฒิการศึกษา* ::
E-Mail ::


ท่านทราบข่าวสารการอบรมโครงการดังกล่าวจากช่องทางใด(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
บุคคล/เพื่อน หนังสือเชิญ หนังสือพิมพ์ ใบบอกข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์
วิทยุฯ โทรทัศน์ จอภาพ LED ป้ายผ้า เว็บไซต์สำนักบริการวิชาการ
เว็บไซต์ ม.บูรพา อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์

ยืนยันการสมัคร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริง